Videotheque

"Hamlet" - Almeyreda avec Ethan Hawk

"Hamlet" - Laurence Olivier

"Hamlet" - Kenett Branagh

Les Salauds dorment en paix de Akira Kurosawa 

 

A compléter.